Normy i oznaczenia

Normy europejskie zostały opracowane w celu ujednolicenia krajowych przepisów dotyczących środków ochrony osobistej w Krajach Członkowskich. Dyrektywa Rady 89/391/EEC ustanowiła ogólne wytyczne bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy oraz odpowiedzialność pracodawcy za „udostępnienie pracownikom stosownych środków ochrony osobistej”. Wprowadziła również rygorystyczne wymogi dla producentów tych środków. Obecnie przepisy te zostały przyjęte we wszystkich krajach i pomagają pracodawcom w wyborze środków ochrony, w tym rękawic.

Normy

Wymagania ogólne

Wymagania ogólne

Kategorie

W celu spełnienia licznych wymagań dotyczących sektora komercyjnego, rękawice ochronne podzielono na trzy kategorie:

Kategoria I:     Dla minimalnych zagrożeń.
Kategoria II:    Dla średnich zagrożeń, np. mechanicznych.
Kategoria III:   Dla nieodwracalnych lub śmiertelnych zagrożeń, np. obrażeń spowodowanych chemikaliami.

Wszystkie kategorie wymagają deklaracji zgodności. Producent lub importer ma obowiązek przedstawić taką deklarację na żądanie.

 

EN ISO 21420:2020

EN ISO 21420:2020

Rękawice ochronne – wymagania ogólne i metody badań

Nowa norma EN ISO 21420:2020 ’Rękawice ochronne- wymagania ogólne i metody badań’ jest wymagana dla wszystkich rękawic należących do grupy środków ochrony osobistej.  Norma EN ISO 21420:2020 zastąpiła EN 420:2003+A1:2009 i została zaadaptowana przez ISO jako standard ogólnoświatowy. 

EN ISO 21420 przywiązuję dużą wagę do nieszkodliwości materiałów użytych podczas produkcji. Nieszkodliwość chemiczna pomaga chronić użytkowników ŚOI przed niepożądanymi dla zdrowia i higieny skutkami ubocznymi. Główne nowe wymagania odnoszą się do:

 • Nowego limitu dla zawartości dimetyloformamidu (DMF) obowiązującego dla wszystkich materiałów zawierających poliuretan (PU), który nie może przekraczać 1000mg/kg – to jest 1% masy. 
 • Ograniczonej zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAHs) obowiązujących dla gumy i plastiku, mających bezpośredni kontakt ze skórą- nie przekracza 1mg/kg.
 • Barwników azowych (AZO colourants) – stosowanych do tekstyliów i wszystkich skór farbowanych, które wydzielają rakotwórcze aminy. Dla każdego z barwników azotowych nie może przekraczać 30 mg/kg.
 • Stopnia uwalniania niklu – dla wszystkich elementów metalowych o przedłużonym czasie kontaktu ze skórą, mniej niż 0.5µ/cm2/na tydzień. 

Właściwości elektrostatyczne zmieniły się zgodnie z EN ISO 21420:2020:   

 • Dla stref ATEX, właściwości elektrostatyczne muszą być sprawdzone zgodnie z norma EN 16350 (metoda testowa EN 1149-2), jeśli produkt spełniających wymagania normy EN 16350, symbol graficzny jest umieszczany na rękawicach:                                                                                                                                                                          
 • Dla innych właściwości elektrostatycznych, metodą testu może być EN 1149-1 lub 1149-3 ale bez sygnowania piktogramem. 

Dla poprawy identyfikowalności partii produkcyjnych, zgodnie z EN ISO 21420:2020 nałożony został wymóg oznaczania rękawicy - datą produkcji, jak również w stosownych przypadkach datą przydatności do użycia wraz z właściwym temu piktogramem klepsydry. 

Certyfikaty wydane na postawie normy EN 420:2003+A1:2009 pozostają ważne do daty wygaśnięcia.

PN-EN 420:2003

PN-EN 420:2003

Wymagania ogólne dot. rękawic ochronnych.

Wszystkie rękawice ochronne muszą spełniać wymagania opisane w normie. Obejmują one:

Projekt i konstrukcję rękawic

Rękawice powinny zapewniać najwyższy stopień ochrony dla obszaru w którym mają być stosowane.

Bezpieczeństwo i nieszkodliwość

 • Sama rękawica nie może być szkodliwa dla użytkownika.
 • Wartość pH powinna mieścić się między 3,5 oraz 9,5.
 • Zawartość chromu VI nie powinna przekraczać < 3 mg/kg
 • Rękawice lateksowe powinny być zbadane pod kątem zawartości białek zgodnie z normą PN-EN 455-3
 • Rękawice przeznaczone do zmniejszenia ryzyka wyładowań elektrostatycznych powinny być zbadane zgodnie z normą PN-EN 1149 dot.właściwości elektrostatycznych.

Zręczność. Oceniana zgodnie z poniższą tabelą:

Poziom jakościNajmniejsza średnica wałeczka, którą można podnieść za pomocą rękawicy 3 razy w ciągu 30 sekund (mm)
111.0
29.5
38.0
46.5
55.0

Wygoda i skuteczność  Rozmiary zgodne z poniższą tabelą :

Przesuń tabelę by zobaczyć więcej
PN-EN 420OdpowiadaObwód dłoni/Długość (mm)Minimalna długość rękawicy (mm)
6XS152/160220
7S178/171230
8M203/182240
9L229/192250
10XL254/204260
11XXL279/215270

Wymagania ogólne dla instrukcji użytkowania muszą zawierać:

 • Nazwę oraz adres producenta lub przedstawiciela;
 • Oznaczenie rękawicy;
 • Dostępne rozmiary;
 • Znak CE;
 • Instrukcje konserwacji i przechowywania;
 • Instrukcje i ograniczenia użytkowania;
 • Nazwę oraz adres jednostki certyfikującej produkt.
PN-EN 388:2016

PN-EN 388:2016

NORMA DOTYCZĄCA RĘKAWIC OCHRONNYCH

Europejski Standard EN 388:2016 określa wymagania dla testu rękawic ochronnych przeznaczonych do chronienia przed zagrożeniami mechanicznymi takimi jak: ścieranie, przecięcie, rozdarcie oraz uderzenie.

Oczekuje się ze nowelizacja normy EN 388 zwiększy dokładność testów, a przede wszystkim umożliwi konsumentom uzyskanie bardziej precyzyjnych informacji przy wyborze właściwej ochrony dłoni.

EN 388:2016
ABCDEF
AOdporność na ścieranie
BOdporność na przecięcie ostrzem tarczowym
COdporność na rozdarcie
DOdporność na przekłucie
EOdporność na przecięcie ostrzem prostym
FOdporność na uderzenie

 

AOdporność na ścieranie
 Oparta na liczbie cykli potrzebnych do przetarcia próbki rękawicy. Próbki wycina się z dłoni rękawicy i pociera standardowym papierem ściernym pod stałym standardowym ciśnieniem. Liczba cykli mierzona jest do momentu pojawienia się przetarcia w dowolnej próbce.

 

BOdporność na przecięcie ostrzem tarczowym
 Oparta na liczbie cykli potrzebnych do przecięcia próbki dłoni rękawicy przez okrągłe obracające się ostrze.

 

COdporność na rozdarcie
 Oparta na sile koniecznej do rozerwania próbki.

 

DOdporność na przekłucie
 Oparta na sile koniecznej do przebicia próbki za pomocą określonego szpikulca. Nie jest ona równoważna z odpornością na przebicie ostrymi przedmiotami, np. igłą.

 

EOdporność na przecięcie ostrzem prostym wg ISO 13997
 W najnowszej rewizji normy EN 388 standardowy test na przecięcie jest nadal stosowany do materiałów które nie tępią ostrza. Jednak materiały, które mogą stępić ostrze muszą zostać przetestowane według nowych wytycznych zawartych w ISO 13997 – test ostrzem o zmienionym nacisku.

Jeżeli rękawica została testowana nową metodą wówczas dla tradycyjnej metody wynik zapisuje się jako X (nie dotyczy).

 

DOdporność na uderzenie
 Rękawiczki posiadające specjalną ochronę przed uderzeniem na wierzchu dłoni testuje się według znowelizowanej normy EN 13594-2015.

Podczas testu chroniony obszar rękawiczki (zazwyczaj kłykcie) uderzany jest przez płaską powierzchnię o wadze 2.5 kilograma z określonej odległości, tworząc energie uderzenia 5J. Jeżeli próbka osiągnęła rezultat Poziom 1, litera (P) jest dodawana do wyniku.

 

 POZIOM OCHRONY 12345
AOdporność na ścieranie (Cykle) 1005002.0008.000 
BOdporność na przecięcie
ostrzem tarczowym
 1,22,55,010,020,0
COdporność na rozdarcie 10255075 
DOdporność na przekłucie 2060100150 
                                            
 POZIOM OCHRONYABCDEF
EOdporność na przecięcie ostrzem prostym (N)
wg ISO 13997
2510152230
        
 POZIOM OCHRONYP
FOdporność na uderzeniePozytywny (Klasa 1 ≤ 9kN)
PN-EN 388:2003

PN-EN 388:2003

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

Normę stosuje się do wszystkich rękawic ochronnych w kontekście naprężeń fizycznych i mechanicznych powodowanych przez ścieranie, przecięcie, rozerwanie i przebicie Ochrona przed tymi zagrożeniami przedstawiona jest w formie piktogramu, za którym znajdują się 4 cyfry (poziomy wytrzymałości), z których każda odpowiada wytrzymałości na dane zagrożenie.

EN 388abcd
 • aOdporność na ścieranie (x, min. 0, max. 4)
 • bOdporność na przecięcie ostrzem (x, min. 0, max. 5)
 • cOdporność na rozdarcie (x, min. 0, max. 4)
 • dOdporność na przekłucie(x, min. 0, max. 4)

Poziom X oznacza, że przeprowadzenie testu dla tej rękawicy było niemożliwe.Wyższy poziom oznacza lepszą ochronę.

A - Odporność na ścieranie
Oparta na liczbie cykli potrzebnych do przetarcia próbki rękawicy. Próbki wycina się z dłoni rękawicy i pociera standardowym papierem ściernym pod stałym standardowym ciśnieniem. Liczba cykli mierzona jest do momentu pojawienia się przetarcia w dowolnej próbce.

B - Odporność na przecięcie ostrzem
Oparta na liczbie cykli potrzebnych do przecięcia próbki dłoni rękawicy przez okrągłe obracające się ostrze.

C - Odporność na rozdarcie
Oparta na sile koniecznej do rozerwania próbki.

D - Odporność na przekłucie
Oparta na sile koniecznej do przebicia próbki za pomocą określonego szpikulca. Nie jest ona równoważna z odpornością na przebicie ostrymi przedmiotami, np. igłą do zastrzyków.

Przesuń tabelę by zobaczyć więcej
 TestPoziom odporności
1 23 4 5
A
Odporność na ścieranie<1005002.0008.000 
Odporność na przecięcie ostrzem<1,22,55,010,020,0
Odporność na przecięcie ostrzem<10255075 
D
Odporność na przekłucie<2060100150 
PN-EN 374:2016

PN-EN 374:2016

RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZED CZYNNIKAMI CHEMICZNYMI I MIKROORGANIZMAMI

Norma określa sposób ochrony osób używających rękawic przed działaniem chemikaliów lub mikroorganizmów.

Składa się z pięciu części:

 • CZĘŚĆ 1: Integralność mechaniczna i fizyczna.
  (EN ISO 374-1:2016)
 • CZĘŚĆ 2: Odporność na przesiąkanie.
  (EN 374-2:2014)
 • CZĘŚĆ 3: Odporność na przenikanie substancji chemicznych.
 • (EN 374-3:2016/EN 16523-2015)
 • CZĘŚĆ 4: Odporność na degradacje przez chemikalia.
  (EN 374-4:2013)
 • PART 5: Wymagania dotyczące zagrożenia mikroorganizmami.
  (EN ISO 374-5:2016)

Part 2: ODPORNOŚĆ NA PRZESIĄKANIE

Przesiąkanie to proces fizyczny, podczas którego powietrze lub ciecz penetruje materiał, przechodząc przez pory, szwy lub otwory w materiale.

W tej części normy EN 374:2014 przeprowadza się dwa testy:

 • Test przepuszczalności powietrza. Do rękawicy pompuje się powietrze i zanurza w zbiorniku z wodą. Wycieki identyfikowane są dzięki bąbelkom uciekającego powietrza.
 • Test przepuszczalności wody. Rękawicę wypełnia się wodą, a jej zewnętrzną powierzchnię sprawdza się pod kątem kropel wody.

Part 3: ODPORNOŚĆ NA PRZENIKANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

Przenikanie jest procesem, z którego powodu potencjalnie niebezpieczne chemikalia mogą przeniknąć przez materiał na poziomie cząsteczkowym. W laboratorium przenikanie mierzy się za pomocą parametru zwanego czasem przebicia.

Czas przebicia, to czas w którym potencjalnie niebezpieczny środek chemiczny przenika przez materiał rękawicy, docierając do jej wnętrza.

Ustala się go przez nałożenie potencjalnie niebezpiecznego środka na zewnętrzną warstwę rękawicy i pomiar czasu, w jakim środek ten zostaje wykryty na wewnętrznej powierzchni rękawicy. Pozwala to określić czas, przez jaki można stosować rękawicę z danym środkiem.

POZIOM123456
CZAS PRZEBICIA (Min)>10>30>60>120>240>480


Mimo, że testy wykonywane są zgodnie z normą, czynniki takie jak temperatura i rozciąganie maja znaczny wpływ na to, jak szybko środek chemiczny przesiąknie przez materiał Granberg zaleca stosowanie 25% marginesu bezpieczeństwa.

W EN 374:2016 zostało zdefiniowanych 18 chemikaliów ( 6 substancji chemicznych zostało dodanych).

Lista zdefiniowanych substancji chemiczncy w EN ISO 374-1:2016::

 SUBSTANCJA CHEMICZNACAS # CLASA
AMetanol67-56-1 Alkohol pierwszorzędowy 
BAcetanol67-64-1 Keton
CAcetonitryl75-05-8  Związek nitrylowy
DDwuchlorometan75-09-2 Parafina chlorowana
EDwusiarczek węgla75-15-0 Związek organiczny zawierający siarkę
FToluen108-88-3  Węglowodór aromatyczny
GDwuetyloamina109-89-7 Amina
HTetrahydrofuran109-99-9 Związek heterocykliczny i eterowy
IOctan etylu141-78-6  Ester
Jn-heptane142-82-5 Węglowodór nasycony
K40% Wodorotlenek sodu1310-73-2 Zasada nieorganiczna
L96% Kwas siarkowy7664-93-9 Kwas nieorganiczny, utleniający
M65% Kwas azotowy7697-37-2 Kwas nieorganiczny, utleniający
N99% Kwas octowy64-19-7 Kwas organiczny
O25% Amoniak1336-21-6 Zasada nieorganiczna
P30% Nadtlenek wodoru7722-84-1 Nadtlenek
S40% Kwas fluorowodorowy7664-39-3 Kwas nieorganiczny
T37% Formaldehyd50-00-0 Aldehyd


Rękawice można uznać za odporne na substancje chemiczne tylko wtedy gdy osiągną jeden z Typów A,B albo C zgodnie z testem na przenikanie EN 374-3:2016/ EN 16523-1:2015.

Typ A - Co najmniej 6 substancji chemicznych musi osiągnąć co najmniej poziom 2 przenikania.
Typ B - Co najmniej 3 substancje chemiczne muszą osiągnąć co najmniej poziom 2 przenikania.
Typ C - Co najmniej 1 substancja chemiczne musi osiągnąć co najmniej poziom 2 przenikania.

EN374-1/Type A EN374-1/Type B EN374-1/Type C
EN 374-1:2016 EN 374-1:2016 
EN 374-1:2016
ADJKOT JKT K

Part 4: ODPORNOŚĆ NA DEGRADACJE PRZEZ CHEMIKALIA

Aby móc stwierdzić, że rękawica zapewnia ochronę przed substancją chemiczną zawartą w wykazie, należy przeprowadzić testy przenikania i degradacji. Wyniki testu degradacji muszą pojawić się w Instrukcji użytkowania dołączonej do rękawicy.
Test ten ma na celu stwierdzenie zmiany jaka dokonała się w rękawicy przed i po kontakcie z substancja chemiczną. Jest to określane za pomocą testu odporności na przebicie.

Part 5: WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGROŻENIA MIKROORGANIZMAMI

Za rękawicę chroniącą przed grzybami oraz bakteriami można uznać taką która przeszła pomyślnie test na ochronę przed przesiąkaniem (EN374-2:2013) oraz spełnia wymagania z normy EN 420.

Dodatkowo do określania czy rękawica może być użyta jako ochrona przed wirusami służy ISO 16604:2004 procedura B.

   EN374-5  EN374-5   
Ochrona przed bakteriami i grzybami. EN 374-5:2016 EN 374-5:2016 Ochrona przed bakteriami, grzybami i wirusami.
    VIRUS   
PN-EN 374:2003

PN-EN 374:2003

Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi i mikroorganizmami

Norma określa sposób ochrony osób używających rękawic przed działaniem chemikaliów lub mikroorganizmów. Składa się z trzech części:

 • Część 1: Integralność mechaniczna i fizyczna (zgodnie z PN-EN 388:2003)
 • Część 2: Odporność na przesiąkanie (PN-EN 374-2:2003)
 • Część 3: Odporność na przenikanie substancji chemicznych (PN-EN 374-3:2003)

Część 2: Odporność na przesiąkanie (PN-EN 374-2)

EN374-2 EN 3882
Przesiąkanie to proces fizyczny, podczas którego powietrze lub ciecz penetruje materiał, przechodząc przez pory, szwy lub otwory w materiale.

W tej części normy PN-EN 374:2003 przeprowadza się dwa testy:

 • Test przepuszczalności powietrza. Do rękawicy pompuje się powietrze i zanurza w zbiorniku z wodą. Wycieki identyfikowane są dzięki bąbelkom uciekającego powietrza.
 • Test przepuszczalności wody. Rękawicę wypełnia się wodą, a jej zewnętrzną powierzchnię sprawdza się pod kątem kropel wody.

Rękawica nie powinna przeciekać, należy również sprawdzić zgodność z granicą akceptowalnej jakości (AQL).

Poziom odpornościGranica akceptowalnej jakości (AQL)
3<0,65
2<1,5
1<4,0

Wyższy poziom oznacza lepszą ochronę.

Rękawica zapewnia ochronę przed bakteriami i pleśnią, jeśli jej poziom przepuszczalności wynosi co najmniej 2.

Część 3: Odporność na przenikanie substancji chemicznych (PN-EN 374-3:2003

Przenikanie jest procesem, z którego powodu potencjalnie niebezpieczne chemikalia mogą przeniknąć przez materiał na poziomie cząsteczkowym. W laboratorium przenikanie mierzy się za pomocą parametru zwanego czasem przebicia.

Czas przebicia, to czas w którym potencjalnie niebezpieczny środek chemiczny przenika przez materiał rękawicy, docierając do jej wnętrza. Ustala się go przez nałożenie potencjalnie niebezpiecznego środka na zewnętrzną warstwę rękawicy i pomiar czasu, w jakim środek ten zostaje wykryty na wewnętrznej powierzchni rękawicy. Pozwala to określić czas, przez jaki można stosować rękawicę z danym środkiem.

Przesuń tabelę by zobaczyć więcej
Poziom odporności123456
Zmierzony Czas przebicia (min)>10>30>60>120>240>480

Mimo, że testy wykonywane są.zgodnie z normą, czynniki takie jak temperatura i rozciąganie maja znaczny wpływ na to, jak szybko środek chemiczny przesiąknie przez materiał Granberg zaleca stosowanie 25% marginesu bezpieczeństwa.

Całkowita odporność chemiczna

EN374-3 EN 388A B C
Piktogram na rękawicy „odporne chemicznie” musi być zestawiony z 3-cyfrowym kodem. Aby zostać zakwalifikowane jako „odporne chemicznie”, rękawice muszą osiągnąć co najmniej 2 poziom (czas przebicia ponad 30 minut) dla co najmniej 3 środków chemicznych z listy 12 standardowych.
Przesuń tabelę by zobaczyć więcej
Lista 12 standardowych środków chemicznych
Litera kodowaŚrodek chemicznyNumer CASKlasa
AMetanol67-56-1Alkohol pierwszorzędowy
BAceton67-64-1Keton
CAcetonitryl75-05-8Związek nitrylu
DDichlorometan75-09-2Chlorowana parafina
EDwusiarczek węgla75-15-0Związek organiczny zawierający siarkę
FToluen108-88-3Węglowodór aromatyczny
GDietyloamina109-89-7Amina
HTetrahydrofuran109-99-9Heterocyliczny związek eteru
IOctan etylu141-78-6Ester
Jn-Heptan142-82-5Węglowodór nasycony
KWodorotlenek sodu 40%1310-73-2Zasada nieorganiczna
LKwas siarkowy 96%7664-93-9Kwas nieorganiczny

Niska odporność chemiczna

EN374-3 EN 388
Piktogram na rękawicy „niska odporność chemiczna” stosowany jest na rękawicach, które nie osiągnęły czasu przebicia dłuższego niż 30 minut dla co najmniej 3 środków chemicznych z listy 12 standardowych, ale które pomyślnie przeszły test przenikania.
EN 388A...L 1...6
Ochrona chemiczna
 • A _ _ L Kod określający przetestowane chemikalia.
 • 1 _ _ 6 Cyfra oznaczająca czas przebicia.
EN 388A...L 1...6
Niska odporność chemiczna
 • A _ _ L Badania nie dotyczą rękawic o niskiej odporności chemicznej
 • 1 _ _ 6
PN-EN 407:2004

PN-EN 407:2004

Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi.

Norma określa odporność termiczną rękawic ochronnych na ciepło i/lub ogień.

Sposób oraz stopień ochrony wskazany jest na piktogramie, obok którego znajduje się 6 poziomów odporności, odpowiadających właściwościom ochronnym. Rękawice muszą również spełniać warunki odporności na przenikanie na poziomie 1 zgodnie z normą PN-EN 388:2003 dot. ścierania i rozdarcia.

EN 407abcdef
 • aZachowanie się podczas palenia (x, 0-4)
 • bOdporność na ciepło kontaktowe (x, 0-4)
 • cOdporność na ciepło konwekcyjne (x, 0-4)
 • dOdporność na ciepło promieniowania (x, 0-4)
 • eOdporność na drobne rozpryski stopionego metalu(x, 0-4)
 • fOdporność na duże ilości stopionego metalu (x, 0-4)

Poziom X oznacza, że przeprowadzenie testu dla tej rękawicy było niemożliwe. Wyższy poziom oznacza lepszą ochronę.

A - Zachowanie się podczas palenia (Poziomy ochrony 0-4)

Oparte na czasie, w jakim materiał pali się i żarzy po odjęciu źródła zapłonu. Płomień trzymany jest przy materiale przez 15 sekund.
Po czasie zapłonu wynoszącym 15 sekund, szwy rękawicy nie powinny się rozejść.

Przesuń tabelę by zobaczyć więcej
Poziom odpornościCzas płonięcia (s)Czas żarzenia (s)
120Brak wymagań
210120
3325
425

B -  Odporność na ciepło kontaktowe (Poziom ochrony 0-4)

Oparta na zakresie temperatur, w których użytkownik rękawicy nie poczuje bólu przez co najmniej 15 sekund. W trakcie testu materiał rękawicy wystawiany jest na wysoką temperaturę (do 500°C). Aby uzyskać odpowiedni poziom ochrony, temperatura wewnątrz rękawicy nie może wzrosnąć bardziej niż o 10°C w określonym czasie (15 sekund).

Przesuń tabelę by zobaczyć więcej
Poziom odpornościTemperatura kontaktowa °CPróg czasu
110015
225015
335015
450015

C - Odporność na ciepło konwekcyjne (Poziom ochrony 0-4)

Oparta na czasie, w jakim rękawica jest w stanie opóźnić transfer ciepła z płomienia.
Próbka poddana jest działaniu ciepła z płomienia. Mierzony jest czas potrzebny na zwiększenie temperatury wewnątrz materiału o 24°C.

D - Odporność na ciepło promieniowania (Poziom ochrony 0-4)

Oparta na czasie, w jakim rękawica jest w stanie opóźnić transfer ciepła ze źródła promieniowania cieplnego.

E - Odporność na drobne rozpryski stopionego metalu (Poziom ochrony 0-4)

Stopień ochrony odpowiada liczbie kropel stopionego żelaza (testy z innymi metalami w razie potrzeb) potrzebnych do podgrzania próbki rękawicy o 40°C.

Poziom odpornościLiczba kropel
110
215
325
435

F - Odporność na duże ilości stopionego metalu (Poziom ochrony 0-4)

Na próbkę symulującą skórę przyczepioną do próbki rękawicy wylewa się.dawkę stopionego żelaza. Mierzona jest masa stopionego metalu potrzebna do uszkodzenia sztucznej skóry. Test nie jest zaliczony, jeśli krople metalu przyczepiają się do próbki lub próbka przebije się albo zapłonie.

Poziom odpornościStopione żelazo (g)
130
260
3120
4200
PN-EN 511:2006

PN-EN 511:2006

 

Rękawice chroniące przed zimnem (do -50°C).

Ochrona przed zimnem oznaczana jest piktogramem, obok którego znajdują się 3 poziomy, odpowiadające stopniowi ochrony.

EN 5111abc
 • aZimno konwekcyjne (x, min. 0, max.)
 • bZimno stykowe (x, min. 0, max.)
 • cPrzepuszczalność wody (x, 0/1 – after 30 min)

Poziom X oznacza, że przeprowadzenie testu dla tej rękawicy było niemożliwe. Wyższy poziom oznacza lepszą ochronę.

A - Odporność na zimno konwekcyjne (Poziom ochrony 0 - 4

Oparta na właściwościach izolacyjnych rękawicy. Mierzona jest moc wymagana do utrzymania stałej temperatury podgrzewanego modelu dłoni w klimatyzowanym pomieszczeniu. 

B - Odporność na zimno kontaktowe (Poziom ochrony 0 - 4)

Oparta na rezystancji termicznej materiału rękawicy wystawionego na kontakt z zimnym przedmiotem.

C - Przepuszczanie wody (0 lub 1)

0 = przepuszcza wodę po 30 minutach od wystawienia
1 = nie przepuszcza wody po 30 minutach od wystawienia

PN-EN 455

PN-EN 455

Rękawice medyczne jednorazowego użytku


Norma określa wymagania i testy dla rękawic medycznych. Wymagania wyszczególnione zostały w Dyrektywie 93/42/EEC dot. wyrobów medycznych
Zawiera ona również testy służące ocenianiu braku otworów, średnic rękawic oraz wytrymałości mechanicznej materiałów przed i po procesie postarzania.

Część 1
PN-EN 455-1 obejmuje wymagania i testy oceniające brak otworów. Do celów tego testu stosuje się sprawdzanie szczelności przez napełnienie wodą losowej rękawicy. Próbka statystyczna pobrana z partii musi mieścić się w granicy akceptowalnej jakości (AQL) wynoszącej co najmniej 1,5, by rękawice dopuszczone były do badań, zabiegów lub jako rękawice chirurgiczne.
AQL 1,5 oznacza, że ryzyko wystąpienia w rękawicy otworu zdolnego do przepuszczenia wody, a więc także mikroorganizmów, wynosi 1,5%.

Część 2

Przesuń tabelę by zobaczyć więcej
 Rękawice chirurgiczneRękawice do badań/zabiegów wykonane z naturalnego i syntetycznego kauczukuRękawice do badań/zabiegów wykonane z tworzyw termoplastycznych (np. winylu czy TEP)
Siła zrywająca w Newtonach≥ 9.0≥ 6.0≥ 3.6

Część 3
PN-EN 455-3 obejmuje wymagania i testy biologiczne. Określa ona metody badania białek (ekstrahowalne białka lateksowe odgrywają znaczącą rolę w alergii na lateks), poziomów proszków oraz endotoksyn.

Część 4
PN-EN 455-4 obejmuje wymagania i testy określające okres składowania. Określa ona badania w czasie rzeczywistym oraz przyspieszone, pozwalające producentom na udowodnienie, że ich produkty wytrzymają do 3 lat (zazwyczaj) bez utraty właściwości oraz że spełniać będą wymagania PN-EN 455.

PN-EN 12477:2001

PN-EN 12477:2001

Rękawice ochronne dla spawaczy.

Norma stosowana jest do rękawic ochronnych do pracy przy ręcznym spawaniu i cięciu metali oraz procesach pokrewnych. Zawiera ona odniesienia do wymagań PN-EN 420, PN-EN 388 oraz PN-EN 407.

Zgodność z PN-EN 420, z wyłączeniem długości:

Rozmiar 6: 300mm
Rozmiar 7: 310mm
Rozmiar 8: 320mm
Rozmiar 9: 330mm
Rozmiar 10: 340mm
Rozmiar 11: 350mm

Typ A: niższa zręczność, lepsza ochrona. Typ ten zalecany jest do spawania każdego typu, który wymaga lepszej ochrony, z wyjątkiem spawania TIG*

Typ B: wyższa zręczność, słabsza ochrona. Typ zalecany do spawania TIG.

Minimalna wymagana ochrona :

Przesuń tabelę by zobaczyć więcej
WymaganiaNormaTyp ATyp B
Odporność na ścieraniePN-EN 388Poziom 2Poziom 1
Odporność na przecięcie ostrzemPN-EN 388Poziom 1Poziom 1
Odporność na rozdarciePN-EN 388Poziom 2Poziom 1
Odporność na przekłuciePN-EN 388Poziom 2Poziom 1
Zachowanie podczas paleniaPN-EN 407Poziom 3Poziom 2
Odporność na ciepło kontaktowePN-EN 407Poziom 1Poziom 1
Odporność na ciepło konwekcyjnePN-EN 407Poziom 2-
Odporność na drobne rozpryski stopionego metaluPN-EN 407Poziom 3Poziom 2
ZręcznośćPN-EN 420Poziom 1Poziom 4

*Spawanie metodą TIG (Tungsten inert gas) to proces spawania wykorzystujący elektrodę wolframową do produkcji spawu.

Piktogramy zastosowane w Normach

Piktogramy zastosowane w Normach

PN-EN 420PN-EN 420
Wymagania ogólne dot. rękawic ochronnych.
PN-EN 455PN-EN 455
Rękawice medyczne jednorazowego użytku
PN-EN 374PN-EN 374
Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi i mikroorganizmami (Niska odporność chemiczna)
PN-EN 511PN-EN 511
Rekawice chroniące przed mrozem
PN-EN 374PN-EN 374
Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi i mikroorganizmami (Całkowita odporność chemiczna)
PN-EN 659PN-EN 659
Rękawice ochronne dla strażaków.
PN-EN 374PN-EN 374
Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi i mikroorganizmami (Odporne na przesiąkanie)
PN-EN 1082PN-EN
1082
Rękawice oraz osłony ramion chroniące przed przecięciem oraz ranami kłutymi spowodowanymi przez nóż
PN-EN 1149PN-EN 1149
Ochrona przed elektrycznością statyczna (ESD)
PN-EN 388PN-EN 388
Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi
PN-EN 10819PN-EN 10819
Rękawice chroniące przed wibracjami
PN-EN 421PN-EN 421
Ochrona przed promieniowaniem jonizującym
PN-EN 12477PN-EN 12477
Rękawice ochronne dla spawaczy
PN-EN 421PN-EN 421
Rękawice chroniące przed promieniowaniem jonizującym i skażeniem radioaktywnym
PN-EN 407PN-EN 407
Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi