Normy i oznaczenia

Normy europejskie zostały opracowane w celu ujednolicenia krajowych przepisów dotyczących środków ochrony osobistej w Krajach Członkowskich. Dyrektywa Rady 89/391/EEC ustanowiła ogólne wytyczne bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy oraz odpowiedzialność pracodawcy za „udostępnienie pracownikom stosownych środków ochrony osobistej”. Wprowadziła również rygorystyczne wymogi dla producentów tych środków. Obecnie przepisy te zostały przyjęte we wszystkich krajach i pomagają pracodawcom w wyborze środków ochrony, w tym rękawic.

Normy

Wymagania ogólne

Wymagania ogólne

Kategorie

W celu spełnienia licznych wymagań dotyczących sektora komercyjnego, rękawice ochronne podzielono na trzy kategorie:

Kategoria I:     Dla minimalnych zagrożeń.
Kategoria II:    Dla średnich zagrożeń, np. mechanicznych.
Kategoria III:   Dla nieodwracalnych lub śmiertelnych zagrożeń, np. obrażeń spowodowanych chemikaliami.

Wszystkie kategorie wymagają deklaracji zgodności. Producent lub importer ma obowiązek przedstawić taką deklarację na żądanie.

 

EN ISO 21420:2020

EN ISO 21420:2020

RĘKAWICE OCHRONNE - WYMAGANIA OGÓLNE I METODY BADAŃ

Nowa norma EN ISO 21420:2020 jest główną normą wymaganą dla wszystkich środków ochrony indywidualnej (ŚOI). Norma EN ISO 21420:2020 zastąpiła EN 420:2003+A1:2009 i została zaadaptowana przez ISO jako standard ogólnoświatowy.

Opisano w niej ogólne wymagania dotyczące wszelkiego sprzętu ochrony rąk, np. rękawic ochronnych, w odniesieniu do następujących aspektów:

 • Projekt rękawicy
 • Nieszkodliwość
 • Instrukcje dotyczące konserwacji i czyszczenia
 • Wygoda
 • Wydajność
 • Oznaczenia i informacje

Projekt rękawicy

Projekt rękawicy powinien umożliwić użytkownikowi wykonywanie normalnych czynności bez obciążenia, zapewniając jednocześnie najwyższy stopień ochrony w zamierzonym zastosowaniu. Norma EN ISO 21420 nie określa minimalnej długości rękawic. Jednak niektóre normy (np. dotyczące spawania) określają wymagania dotyczące minimalnej długości.

Dobór rozmiaru rękawicy

Rozmiar rękawic należy ustalić w odniesieniu do systemu rozmiarów dłoni określonego w poniższej tabeli:

Rozmiar dłoniOdpowiadaObwód dłoni (mm)Długość dłoni (mm)
43XS101<160
5XXS127<160
6XS152160
7S178171
8M203182
9L229192
10XL254204
11XXL279215
123XL304>215
134XL329>215

Nieszkodliwość rękawic ochronnych

Norma EN ISO 21420 przywiązuje dużą wagę do aspektu bezpieczeństwa, który gwarantuje, że rękawice ŚOI nie mają żadnego szkodliwego wpływu na zdrowie lub higienę użytkownika. Podstawowe wymagania to:

 • Zawartość chromu VI musi być mniejsza niż 3,0 mg/kg skóry. Dotyczy wszystkich rękawic skórzanych.
 • Bez uwalniania niklu (< 0.5µg/cm2/tydzień). Dotyczy wszystkich elementów metalowych mających długotrwały kontakt ze skórą.
 • Wartość pH powinna mieścić się między 3,5 oraz 9,5.
 • Zawartość barwników azowych musi być mniejsza niż 30 mg/kg dla każdej z amin aromatycznych stosowanych do tekstyliów i wszystkich skór farbowanych.
 • Zawartość dimetyloformamidu (DMF) nie może przekraczać 1000mg/kg – to jest 1% masy stosowanych dla wszystkich materiałów zawierających poliuretan (PU).
 • Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH) nie może przekraczać 1mg/kg. Ma zastosowanie do gumy i plastiku pozostających w bezpośrednim kontakcie ze skórą.

Czyszczenie

W przypadku instrukcji dotyczących czyszczenia i konserwacji, przed czyszczeniem należy przeprowadzić odpowiednie testy związane z wydajnością i powtórzyć je po maksymalnej zalecanej liczbie cykli czyszczenia. Rękawice muszą być oznaczone zgodnie z najniższym poziomem wydajności przed i po czyszczeniu.

Właściwości elektrostatyczne

Dla stref ATEX, właściwości elektrostatyczne muszą być sprawdzone zgodnie z norma EN 16350 (metoda testowa EN 1149-2). W nowej normie EN ISO 21420 wprowadzono nowy piktogram, który może być stosowany w przypadku rękawic spełniających wymagania normy EN 16350 i testowanych zgodnie z normą EN 1149-2, dla urządzeń przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (strefy ATEX).   

 

W przypadku innych właściwości elektrostatycznych można zastosować metodę testową EN 1149-1 lub EN 1149-3, która jest wymieniona w instrukcji obsługi, ale bez piktogramów.

Zręczność

Poziom zręczności określa się na podstawie średnicy wałeczka, który może być podniesiony przez użytkownika rękawicy.

Poziom jakościNajmniejsza średnica wałeczka, którą można podnieść za pomocą rękawicy 3 razy w ciągu 30 sekund (mm)
111.0
29.5
38.0
46.5
55.0

Oznaczenia i informacje

Każda rękawica ochronna musi być oznaczona następującymi informacjami:

 • Nazwa producenta
 • Oznaczenie rękawicy
 • Oznaczenie rozmiaru
 • Piktogramy stosownych norm dotyczących rękawic, wraz z poziomami odniesienia i wydajności
 • Data produkcji   
 • Data ważności (jeśli dotyczy) za ikoną klepsydry 

Jeżeli oznaczenie samej rękawicy nie jest możliwe, pierwszy załącznik do opakowania musi zawierać wyżej wymienione informacje.

Instrukcja obsługi musi zawierać następujące informacje: 

 • Nazwę oraz adres producenta lub przedstawiciela
 • Oznaczenie rękawicy
 • Dostępne rozmiary
 • Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem w odniesieniu do odpowiednich norm szczegółowych
 • Piktogramy norm obowiązujących dla rękawic, wraz z poziomami odniesienia i wydajności
 • Piktogramy wskazujące kategorię zagrożenia zgodnie z przepisami dotyczącymi środków ochrony indywidualnej (kat. I, II lub III)
 • Znak CE
 • Instrukcje konserwacji i przechowywania
 • Instrukcje i ograniczenia użytkowania
 • Nazwa oraz adres jednostki certyfikującej produkt
 • Ostrzeżenia (jeśli dotyczy)
EN 420:2003

EN 420:2003

Wymagania ogólne dot. rękawic ochronnych.

Wszystkie rękawice ochronne muszą spełniać wymagania opisane w normie. Obejmują one:

Projekt i konstrukcję rękawic

Rękawice powinny zapewniać najwyższy stopień ochrony dla obszaru w którym mają być stosowane.

Bezpieczeństwo i nieszkodliwość

 • Sama rękawica nie może być szkodliwa dla użytkownika.
 • Wartość pH powinna mieścić się między 3,5 oraz 9,5.
 • Zawartość chromu VI nie powinna przekraczać < 3 mg/kg
 • Rękawice lateksowe powinny być zbadane pod kątem zawartości białek zgodnie z normą PN-EN 455-3
 • Rękawice przeznaczone do zmniejszenia ryzyka wyładowań elektrostatycznych powinny być zbadane zgodnie z normą PN-EN 1149 dot.właściwości elektrostatycznych.

Zręczność. Oceniana zgodnie z poniższą tabelą:

Poziom jakościNajmniejsza średnica wałeczka, którą można podnieść za pomocą rękawicy 3 razy w ciągu 30 sekund (mm)
111.0
29.5
38.0
46.5
55.0

Wygoda i skuteczność  Rozmiary zgodne z poniższą tabelą :

Przesuń tabelę by zobaczyć więcej
PN-EN 420OdpowiadaObwód dłoni/Długość (mm)Minimalna długość rękawicy (mm)
6XS152/160220
7S178/171230
8M203/182240
9L229/192250
10XL254/204260
11XXL279/215270

Wymagania ogólne dla instrukcji użytkowania muszą zawierać:

 • Nazwę oraz adres producenta lub przedstawiciela;
 • Oznaczenie rękawicy;
 • Dostępne rozmiary;
 • Znak CE;
 • Instrukcje konserwacji i przechowywania;
 • Instrukcje i ograniczenia użytkowania;
 • Nazwę oraz adres jednostki certyfikującej produkt.
EN 388:2016

EN 388:2016

NORMA DOTYCZĄCA RĘKAWIC OCHRONNYCH

Europejski Standard EN 388:2016 określa wymagania dla testu rękawic ochronnych przeznaczonych do chronienia przed zagrożeniami mechanicznymi takimi jak: ścieranie, przecięcie, rozdarcie oraz uderzenie.

Oczekuje się ze nowelizacja normy EN 388 zwiększy dokładność testów, a przede wszystkim umożliwi konsumentom uzyskanie bardziej precyzyjnych informacji przy wyborze właściwej ochrony dłoni.

EN 388:2016
ABCDEF
AOdporność na ścieranie
BOdporność na przecięcie ostrzem tarczowym
COdporność na rozdarcie
DOdporność na przekłucie
EOdporność na przecięcie ostrzem prostym
FOdporność na uderzenie

 

BOdporność na przecięcie ostrzem tarczowym
 Oparta na liczbie cykli potrzebnych do przecięcia próbki dłoni rękawicy przez okrągłe obracające się w przeciwnym kierunku ostrze.

 

COdporność na rozdarcie
 Oparta na sile koniecznej do rozerwania próbki rękawicy.

 

DOdporność na przekłucie
 Oparta na sile koniecznej do przebicia próbki za pomocą określonego szpikulca. Nie jest ona równoważna z odpornością na przebicie ostrymi przedmiotami, np. igłą. 
Norma ISO 13997 określa siłę w Niutonach (N) wymaganą do przecięcia próbki materiału.

 

EOdporność na przecięcie ostrzem prostym wg ISO 13997
 W najnowszej rewizji normy EN 388 standardowy test na przecięcie jest nadal stosowany do materiałów które nie tępią ostrza. Jednak materiały, które mogą stępić ostrze muszą zostać przetestowane według nowych wytycznych zawartych w ISO 13997 – test ostrzem o zmienionym nacisku.

Jeżeli rękawica została testowana nową metodą wówczas dla tradycyjnej metody wynik zapisuje się jako X (nie dotyczy).

 

DOdporność na uderzenie
 Rękawiczki posiadające specjalną ochronę przed uderzeniem na wierzchu dłoni testuje się według znowelizowanej normy EN 13594-2015.

Podczas testu chroniony obszar rękawiczki (zazwyczaj kłykcie) uderzany jest przez płaską powierzchnię o wadze 2.5 kilograma z określonej odległości, tworząc energie uderzenia 5J. Jeżeli próbka osiągnęła rezultat Poziom 1, litera (P) jest dodawana do wyniku.

 

 POZIOM OCHRONY 12345
AOdporność na ścieranie (Cykle) 1005002.0008.000 
BOdporność na przecięcie
ostrzem tarczowym
 1,22,55,010,020,0
COdporność na rozdarcie 10255075 
DOdporność na przekłucie 2060100150 
                                            
 POZIOM OCHRONYABCDEF
EOdporność na przecięcie ostrzem prostym (N)
wg ISO 13997
2510152230
        
 POZIOM OCHRONYP
FOdporność na uderzeniePozytywny (Klasa 1 ≤ 9kN)
PN-EN 388:2003

PN-EN 388:2003

Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

Normę stosuje się do wszystkich rękawic ochronnych w kontekście naprężeń fizycznych i mechanicznych powodowanych przez ścieranie, przecięcie, rozerwanie i przebicie Ochrona przed tymi zagrożeniami przedstawiona jest w formie piktogramu, za którym znajdują się 4 cyfry (poziomy wytrzymałości), z których każda odpowiada wytrzymałości na dane zagrożenie.

EN 388abcd
 • aOdporność na ścieranie (x, min. 0, max. 4)
 • bOdporność na przecięcie ostrzem (x, min. 0, max. 5)
 • cOdporność na rozdarcie (x, min. 0, max. 4)
 • dOdporność na przekłucie(x, min. 0, max. 4)

Poziom X oznacza, że przeprowadzenie testu dla tej rękawicy było niemożliwe.Wyższy poziom oznacza lepszą ochronę.

A - Odporność na ścieranie
Oparta na liczbie cykli potrzebnych do przetarcia próbki rękawicy. Próbki wycina się z dłoni rękawicy i pociera standardowym papierem ściernym pod stałym standardowym ciśnieniem. Liczba cykli mierzona jest do momentu pojawienia się przetarcia w dowolnej próbce.

B - Odporność na przecięcie ostrzem
Oparta na liczbie cykli potrzebnych do przecięcia próbki dłoni rękawicy przez okrągłe obracające się ostrze.

C - Odporność na rozdarcie
Oparta na sile koniecznej do rozerwania próbki.

D - Odporność na przekłucie
Oparta na sile koniecznej do przebicia próbki za pomocą określonego szpikulca. Nie jest ona równoważna z odpornością na przebicie ostrymi przedmiotami, np. igłą do zastrzyków.

Przesuń tabelę by zobaczyć więcej
 TestPoziom odporności
1 23 4 5
A
Odporność na ścieranie<1005002.0008.000 
Odporność na przecięcie ostrzem<1,22,55,010,020,0
Odporność na przecięcie ostrzem<10255075 
D
Odporność na przekłucie<2060100150 
EN 374:2016

EN 374:2016

RĘKAWICE CHRONIĄCE PRZED CZYNNIKAMI CHEMICZNYMI I MIKROORGANIZMAMI

Norma określa wymagania, według których testowana jest odporność rękawic na działanie chemikaliów lub mikroorganizmów.

Składa się z pięciu części:

 • CZĘŚĆ 1: Terminologia i wymagania dotyczące przeciwdziałania zagrożeniom chemicznym
  (EN ISO 374-1:2016)
 • CZĘŚĆ 2: Odporność na przesiąkanie.
  (EN 374-2:2014)
 • CZĘŚĆ 3: Odporność na przenikanie substancji chemicznych.
 • (EN 374-3 zawieszona, wycofana/zastąpiona przez EN 16523-1:2015)
 • CZĘŚĆ 4: Odporność na degradację przez chemikalia.
  (EN 374-4:2013)
 • CZĘŚĆ5: Wymagania dotyczące zagrożenia mikroorganizmami.
  (EN ISO 374-5:2016)

Część 1: TERMINOLOGIA I WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM CHEMICZNYM

Norma EN ISO 374-1:2016 obejmuje rękawice przeznaczone do ochrony użytkownika przed zagrożeniami chemicznymi.

Określono tu wymagania dotyczące właściwości użytkowych, terminologię i symbole, a także informacje, ostrzeżenia i instrukcje, które muszą być zawarte w instrukcji dla użytkownika. Część z tego opisujemy pod odpowiednimi normami badawczymi.

Norma ta nie wymaga, aby rękawice były testowane zgodnie z normą EN 388, ale muszą one spełniać ogólne wymagania dla rękawic ochronnych zawarte w normie EN 420.

Część  2: ODPORNOŚĆ NA PRZESIĄKANIE

Przesiąkanie to proces fizyczny, podczas którego powietrze lub ciecz penetruje materiał, przechodząc przez pory, szwy lub otwory w materiale.

W tej części normy EN 374:2014 przeprowadza się dwa testy:

 • Test przepuszczalności powietrza. Do rękawicy pompuje się powietrze i zanurza w zbiorniku z wodą. Nieszczelności są identyfikowane poprzez widoczne pęcherzyki powietrza.
 • Test przepuszczalności wody. Rękawicę wypełnia się wodą, a jej zewnętrzną powierzchnię sprawdza się pod kątem kropel wody.

Część  3: ODPORNOŚĆ NA PRZENIKANIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH

Nowa metoda badania przenikania EN 16523-1:2015 zastępuje EN 374-3:2003

Przenikanie jest procesem, z którego powodu potencjalnie niebezpieczne chemikalia mogą przeniknąć przez materiał na poziomie cząsteczkowym. W laboratorium przenikanie mierzy się za pomocą parametru zwanego czasem przebicia.

Czas przebicia to czas, w którym potencjalnie niebezpieczny środek chemiczny przenika przez materiał rękawicy, docierając do jej wnętrza.

Ustala się go przez nałożenie potencjalnie niebezpiecznego środka na zewnętrzną warstwę rękawicy i pomiar czasu, w jakim środek ten zostaje wykryty na wewnętrznej powierzchni rękawicy. Pozwala to określić czas, przez jaki można stosować rękawicę z danym środkiem.

POZIOM123456
CZAS PRZEBICIA (Min)>10>30>60>120>240>480


Mimo, że testy wykonywane są zgodnie z normą, czynniki takie jak temperatura i rozciąganie maja znaczny wpływ na to, jak szybko środek chemiczny przesiąknie przez maja. Firma Granberg zaleca stosowanie 25% marginesu bezpieczeństwa.

W EN 374:2016 zostało zdefiniowanych 18 substancji chemicznych ( 6 substancji chemicznych zostało dodanych).

Lista zdefiniowanych substancji chemicznych w EN ISO 374-1:2016:

 SUBSTANCJA CHEMICZNACAS # KLASA
AMetanol67-56-1 Alkohol pierwszorzędowy 
BAcetanol67-64-1 Keton
CAcetonitryl75-05-8  Związek nitrylowy
DDwuchlorometan75-09-2 Parafina chlorowana
EDwusiarczek węgla75-15-0 Związek organiczny zawierający siarkę
FToluen108-88-3  Węglowodór aromatyczny
GDwuetyloamina109-89-7 Amina
HTetrahydrofuran109-99-9 Związek heterocykliczny i eterowy
IOctan etylu141-78-6  Ester
Jn-heptane142-82-5 Węglowodór nasycony
K40% Wodorotlenek sodu1310-73-2 Zasada nieorganiczna
L96% Kwas siarkowy7664-93-9 Kwas nieorganiczny, utleniający
M65% Kwas azotowy7697-37-2 Kwas nieorganiczny, utleniający
N99% Kwas octowy64-19-7 Kwas organiczny
O25% Amoniak1336-21-6 Zasada organiczna
P30% Nadtlenek wodoru7722-84-1 Nadtlenek
S40% Kwas fluorowodorowy7664-39-3 Kwas nieorganiczny
T37% Formaldehyd50-00-0 Aldehyd


Rękawice można uznać za odporne na substancje chemiczne tylko wtedy, gdy osiągną jeden z Typów A, B albo C zgodnie z testem na przenikanie EN 16523-1:2015.

Typ A - Co najmniej 6 substancji chemicznych musi osiągnąć co najmniej poziom 2 przenikania.
Typ B - Co najmniej 3 substancje chemiczne muszą osiągnąć co najmniej poziom 2 przenikania.
Typ C - Co najmniej 1 substancja chemiczne musi osiągnąć co najmniej poziom 1 przenikania.

EN374-1/Typ A EN374-1/Typ B EN374-1/Typ C
EN 374-1:2016 EN 374-1:2016 
EN 374-1:2016
ADJKOT JKT  

 Część  4: ODPORNOŚĆ NA DEGRADACJE PRZEZ CHEMIKALIA

Aby móc stwierdzić, że rękawica zapewnia ochronę przed substancją chemiczną zawartą w wykazie, należy przeprowadzić testy przenikania i degradacji. Wyniki testu degradacji muszą pojawić się w Instrukcji użytkowania dołączonej do rękawicy.
Test ten ma na celu stwierdzenie zmiany jaka dokonała się w rękawicy przed i po kontakcie z substancja chemiczną. Określa się ją za pomocą testu odporności na przebicie podobnego do testu określonego w normie EN 388:2016.

 Część  5: WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGROŻENIA MIKROORGANIZMAMI

Za rękawicę chroniącą przed grzybami oraz bakteriami można uznać taką która przeszła pomyślnie test na ochronę przed przesiąkaniem (EN374-2:2013) oraz spełnia wymagania z normy EN 420.

Dodatkowo można deklarować, że rękawica zapewnia ochronę przed wirusami, jeśli spełnia wymagania normy ISO 16604:2004 procedura B.

   EN374-5  EN374-5   
Ochrona przed bakteriami i grzybami. EN 374-5:2016 EN 374-5:2016 Ochrona przed bakteriami, grzybami i wirusami.
    VIRUS   
PN-EN 374:2003

PN-EN 374:2003

Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi i mikroorganizmami

Norma określa sposób ochrony osób używających rękawic przed działaniem chemikaliów lub mikroorganizmów. Składa się z trzech części:

 • Część 1: Integralność mechaniczna i fizyczna (zgodnie z PN-EN 388:2003)
 • Część 2: Odporność na przesiąkanie (PN-EN 374-2:2003)
 • Część 3: Odporność na przenikanie substancji chemicznych (PN-EN 374-3:2003)

Część 2: Odporność na przesiąkanie (PN-EN 374-2)

EN374-2 EN 3882
Przesiąkanie to proces fizyczny, podczas którego powietrze lub ciecz penetruje materiał, przechodząc przez pory, szwy lub otwory w materiale.

W tej części normy PN-EN 374:2003 przeprowadza się dwa testy:

 • Test przepuszczalności powietrza. Do rękawicy pompuje się powietrze i zanurza w zbiorniku z wodą. Wycieki identyfikowane są dzięki bąbelkom uciekającego powietrza.
 • Test przepuszczalności wody. Rękawicę wypełnia się wodą, a jej zewnętrzną powierzchnię sprawdza się pod kątem kropel wody.

Rękawica nie powinna przeciekać, należy również sprawdzić zgodność z granicą akceptowalnej jakości (AQL).

Poziom odpornościGranica akceptowalnej jakości (AQL)
3<0,65
2<1,5
1<4,0

Wyższy poziom oznacza lepszą ochronę.

Rękawica zapewnia ochronę przed bakteriami i pleśnią, jeśli jej poziom przepuszczalności wynosi co najmniej 2.

Część 3: Odporność na przenikanie substancji chemicznych (PN-EN 374-3:2003

Przenikanie jest procesem, z którego powodu potencjalnie niebezpieczne chemikalia mogą przeniknąć przez materiał na poziomie cząsteczkowym. W laboratorium przenikanie mierzy się za pomocą parametru zwanego czasem przebicia.

Czas przebicia, to czas w którym potencjalnie niebezpieczny środek chemiczny przenika przez materiał rękawicy, docierając do jej wnętrza. Ustala się go przez nałożenie potencjalnie niebezpiecznego środka na zewnętrzną warstwę rękawicy i pomiar czasu, w jakim środek ten zostaje wykryty na wewnętrznej powierzchni rękawicy. Pozwala to określić czas, przez jaki można stosować rękawicę z danym środkiem.

Przesuń tabelę by zobaczyć więcej
Poziom odporności123456
Zmierzony Czas przebicia (min)>10>30>60>120>240>480

Mimo, że testy wykonywane są.zgodnie z normą, czynniki takie jak temperatura i rozciąganie maja znaczny wpływ na to, jak szybko środek chemiczny przesiąknie przez materiał Granberg zaleca stosowanie 25% marginesu bezpieczeństwa.

Całkowita odporność chemiczna

EN374-3 EN 388A B C
Piktogram na rękawicy „odporne chemicznie” musi być zestawiony z 3-cyfrowym kodem. Aby zostać zakwalifikowane jako „odporne chemicznie”, rękawice muszą osiągnąć co najmniej 2 poziom (czas przebicia ponad 30 minut) dla co najmniej 3 środków chemicznych z listy 12 standardowych.
Przesuń tabelę by zobaczyć więcej
Lista 12 standardowych środków chemicznych
Litera kodowaŚrodek chemicznyNumer CASKlasa
AMetanol67-56-1Alkohol pierwszorzędowy
BAceton67-64-1Keton
CAcetonitryl75-05-8Związek nitrylu
DDichlorometan75-09-2Chlorowana parafina
EDwusiarczek węgla75-15-0Związek organiczny zawierający siarkę
FToluen108-88-3Węglowodór aromatyczny
GDietyloamina109-89-7Amina
HTetrahydrofuran109-99-9Heterocyliczny związek eteru
IOctan etylu141-78-6Ester
Jn-Heptan142-82-5Węglowodór nasycony
KWodorotlenek sodu 40%1310-73-2Zasada nieorganiczna
LKwas siarkowy 96%7664-93-9Kwas nieorganiczny

Niska odporność chemiczna

EN374-3 EN 388
Piktogram na rękawicy „niska odporność chemiczna” stosowany jest na rękawicach, które nie osiągnęły czasu przebicia dłuższego niż 30 minut dla co najmniej 3 środków chemicznych z listy 12 standardowych, ale które pomyślnie przeszły test przenikania.
EN 388A...L 1...6
Ochrona chemiczna
 • A _ _ L Kod określający przetestowane chemikalia.
 • 1 _ _ 6 Cyfra oznaczająca czas przebicia.
EN 388A...L 1...6
Niska odporność chemiczna
 • A _ _ L Badania nie dotyczą rękawic o niskiej odporności chemicznej
 • 1 _ _ 6
PN-EN 407:2004

PN-EN 407:2004

Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi.

Norma określa odporność termiczną rękawic ochronnych na ciepło i/lub ogień.

Sposób oraz stopień ochrony wskazany jest na piktogramie, obok którego znajduje się 6 poziomów odporności, odpowiadających właściwościom ochronnym. Rękawice muszą również spełniać warunki odporności na przenikanie na poziomie 1 zgodnie z normą PN-EN 388:2003 dot. ścierania i rozdarcia.

EN 407abcdef
 • aZachowanie się podczas palenia (x, 0-4)
 • bOdporność na ciepło kontaktowe (x, 0-4)
 • cOdporność na ciepło konwekcyjne (x, 0-4)
 • dOdporność na ciepło promieniowania (x, 0-4)
 • eOdporność na drobne rozpryski stopionego metalu(x, 0-4)
 • fOdporność na duże ilości stopionego metalu (x, 0-4)

Poziom X oznacza, że przeprowadzenie testu dla tej rękawicy było niemożliwe. Wyższy poziom oznacza lepszą ochronę.

A - Zachowanie się podczas palenia (Poziomy ochrony 0-4)

Oparte na czasie, w jakim materiał pali się i żarzy po odjęciu źródła zapłonu. Płomień trzymany jest przy materiale przez 15 sekund.
Po czasie zapłonu wynoszącym 15 sekund, szwy rękawicy nie powinny się rozejść.

Przesuń tabelę by zobaczyć więcej
Poziom odpornościCzas płonięcia (s)Czas żarzenia (s)
120Brak wymagań
210120
3325
425

B -  Odporność na ciepło kontaktowe (Poziom ochrony 0-4)

Oparta na zakresie temperatur, w których użytkownik rękawicy nie poczuje bólu przez co najmniej 15 sekund. W trakcie testu materiał rękawicy wystawiany jest na wysoką temperaturę (do 500°C). Aby uzyskać odpowiedni poziom ochrony, temperatura wewnątrz rękawicy nie może wzrosnąć bardziej niż o 10°C w określonym czasie (15 sekund).

Przesuń tabelę by zobaczyć więcej
Poziom odpornościTemperatura kontaktowa °CPróg czasu
110015
225015
335015
450015

C - Odporność na ciepło konwekcyjne (Poziom ochrony 0-4)

Oparta na czasie, w jakim rękawica jest w stanie opóźnić transfer ciepła z płomienia.
Próbka poddana jest działaniu ciepła z płomienia. Mierzony jest czas potrzebny na zwiększenie temperatury wewnątrz materiału o 24°C.

D - Odporność na ciepło promieniowania (Poziom ochrony 0-4)

Oparta na czasie, w jakim rękawica jest w stanie opóźnić transfer ciepła ze źródła promieniowania cieplnego.

E - Odporność na drobne rozpryski stopionego metalu (Poziom ochrony 0-4)

Stopień ochrony odpowiada liczbie kropel stopionego żelaza (testy z innymi metalami w razie potrzeb) potrzebnych do podgrzania próbki rękawicy o 40°C.

Poziom odpornościLiczba kropel
110
215
325
435

F - Odporność na duże ilości stopionego metalu (Poziom ochrony 0-4)

Na próbkę symulującą skórę przyczepioną do próbki rękawicy wylewa się.dawkę stopionego żelaza. Mierzona jest masa stopionego metalu potrzebna do uszkodzenia sztucznej skóry. Test nie jest zaliczony, jeśli krople metalu przyczepiają się do próbki lub próbka przebije się albo zapłonie.

Poziom odpornościStopione żelazo (g)
130
260
3120
4200
EN 407:2020

EN 407:2020

Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi.

Norma określa odporność termiczną rękawic ochronnych i innego sprzętu chroniącego dłonie przed ciepłem i/lub ogniem.

Europejska norma EN 407:2020 jest zmienioną wersją poprzedniej normy EN 407:2004. Jednym z głównych powodów wprowadzenia nowej normy jest to, że rękawice kuchenne są teraz objęte rozporządzeniem w sprawie środków ochrony indywidualnej (ŚOI).

Zmieniona wersja normy wprowadziła drugi piktogram, który zastępuje obecny piktogram, w którym nie ma mowy o ochronie przed płomieniem:

Picture9abcdef 

Nowy piktogram dla ograniczonego rozproszenia płomienia jest używany, gdy poziom wydajności ograniczonego rozproszenia płomienia wynosi 0 lub x (nie testowano). Nowy piktogram informuje klientów, że rękawica nie zapewnia ochrony przed płomieniami. Celem wprowadzenia nowego piktogramu jest ułatwienie klientom dokonania właściwego wyboru ochrony dłoni w zależności od potrzeb w zakresie ochrony przed wysoką temperaturą i/lub ogniem. W przypadku rękawic chroniących przed ogniem, które mają ograniczone właściwości rozprzestrzeniania płomienia co najmniej na poziomie 1, stosuje się poprzedni piktogram.

Sześć poziomów odporności, które towarzyszą obu piktogramom, pozostają takie same jak w poprzedniej normie EN 407:2004. W nowej normie wymóg testu ścieralności EN 388 został usunięty i zachowano jedynie wymóg testu na rozdarcie.  Oznacza to, że rękawice oznaczone normą EN 407:2020 muszą spełnić warunki odporności na poziomie 1 zgodnie z normą EN 388 dot. rozdarcia. Muszą być również zgodne z europejską normą EN 21420:2020.

Wersja normy z 2020 r. zawiera wymagania dotyczące minimalnej długości rękawic, które mają chronić przed małymi i dużymi rozpryskami stopionego metalu.

Aby ubiegać się o poziom wydajności 3 lub 4 dla dowolnych właściwości termicznych, należy także przeprowadzić test ograniczonego rozprzestrzeniania się płomieni, uzyskując co najmniej poziom 3. Jeżeli wymóg ten nie jest spełniony, maksymalny poziom, który można podać dla jakichkolwiek właściwości termicznych, to poziom 2.

abcdef 

abcdef
 • aOgraniczone rozproszenie płomienia (x, 0-4)
 • bOdporność na ciepło kontaktowe (x, 0-4)
 • cOdporność na ciepło konwekcyjne (x, 0-4)
 • dOdporność na ciepło promieniowania (x, 0-4)
 • eOdporność na drobne rozpryski stopionego metalu (x, 0-4)
 • fOdporność na duże ilości stopionego metalu (x, 0-4)

Poziom X oznacza, że przeprowadzenie testu dla tej rękawicy było niemożliwe. Wyższy poziom oznacza lepszą ochronę.

a - Ograniczone rozproszenie płomienia (Poziom odporności 0-4)
Na podstawie czasu, przez który materiał nadal się pali i żarzy po usunięciu źródła zapłonu. Płomień trzymany jest przy materiale przez 10 sekund.

POZIOM ODPORNOŚCICZAS PO WYSTĄPIENIU PŁOMIENIA (S)CZAS PO ZAPALENIU (S)
1≤ 15Brak wymagań
2≤ 10≤ 120
3≤ 3≤ 25
4≤ 2≤ 5

b - Odporność na ciepło kontaktowe (Poziom odporności 0-4)
Na podstawie zakresu temperatur, w którym użytkownik nie odczuje bólu przez co najmniej 15 sekund. Podczas testów materiał rękawicy jest wystawiony na działanie wysokich temperatur (do 500°C). Aby uzyskać odpowiedni poziom ochrony, temperatura wewnątrz rękawicy nie może wzrosnąć o więcej niż 10°C w określonym czasie (15 sekund).

POZIOM ODPORNOŚCITEMPERATURA KONTAKTOWA °CPRÓG CZASU
1100≥ 15
2250≥ 15
3350≥ 15
4500≥ 15

c - Odporność na ciepło konwekcyjne (Poziom odporności 0-4)
Oparta na czasie, w jakim rękawica jest w stanie opóźnić transfer ciepła z płomienia.
Próbka poddana jest działaniu ciepła z płomienia i mierzy się czas potrzebny na zwiększenie temperatury wewnątrz materiału o 24°C.

POZIOM ODPORNOŚCIWskaźnik przenikania ciepła HTI (s)
1≥ 4
2≥ 7
3≥ 10
4≥ 18

d - Odporność na ciepło promieniowania (poziom odporności 0-4)
Oparta na czasie, w jakim rękawica jest w stanie opóźnić transfer ciepła ze źródła promieniowania cieplnego.

POZIOM ODPORNOŚCIPrzenikanie ciepła t24 (s)
1≥ 7
2≥ 20
3≥ 50
4≥ 95

e - Odporność na drobne rozpryski stopionego metalu (Poziom odporności 0-4)
Stopień ochrony odpowiada liczbie kropel stopionego żelaza (testy z innymi metalami w razie potrzeb) potrzebnych do podgrzania próbki rękawicy o 40°C, wskazuje poziom wydajności, któremu odpowiada rękawica.

POZIOM ODPORNOŚCILICZBA KROPEL
1≥ 10
2≥ 15
3≥ 25
4≥ 35

f - Odporność na duże ilości stopionego metalu (Poziom odporności 0-4)
Na próbkę symulującą skórę przyczepioną do próbki rękawicy wylewa się dawkę stopionego żelaza. Mierzona jest masa stopionego metalu potrzebna do uszkodzenia sztucznej skóry. Test nie jest zaliczony, jeśli krople metalu przyczepiają się do próbki lub próbka przebije się albo zapłonie.

POZIOM ODPORNOŚCISTOPIONE ŻELAZO (G)
130
260
3120
4200
EN 511:2006

EN 511:2006

 

Rękawice chroniące przed zimnem (do -50°C).

Ochrona przed zimnem oznaczana jest piktogramem, obok którego znajdują się 3 poziomy, odpowiadające stopniowi ochrony.

EN 5111abc
 • aZimno konwekcyjne (x, min. 0, max.)
 • bZimno stykowe (x, min. 0, max.)
 • cPrzepuszczalność wody (x, 0/1 – po 30 min)

Poziom X oznacza, że przeprowadzenie testu dla tej rękawicy było niemożliwe. Wyższy poziom oznacza lepszą ochronę.

A - Odporność na zimno konwekcyjne (Poziom ochrony 0 - 4)

Oparta na właściwościach izolacyjnych rękawicy. Mierzona jest moc wymagana do utrzymania stałej temperatury podgrzewanego modelu dłoni w klimatyzowanym pomieszczeniu. 

B - Odporność na zimno kontaktowe (Poziom ochrony 0 - 4)

Oparta na rezystancji termicznej materiału rękawicy wystawionego na kontakt z zimnym przedmiotem.

C - Przepuszczanie wody (0 lub 1)

0 = przepuszcza wodę po 30 minutach od wystawienia
1 = nie przepuszcza wody po 30 minutach od wystawienia

EN 455

EN 455

Rękawice medyczne jednorazowego użytku


Norma określa wymagania i testy dla rękawic medycznych. Wymagania wyszczególnione zostały w Dyrektywie 93/42/EEC dot. wyrobów medycznych.
Zawiera ona również testy służące ocenianiu braku otworów, wymiarów rękawic oraz wytrzymałości mechanicznej materiałów przed i po procesie starzenia.

Część 1
EN 455-1 obejmuje wymagania i testy oceniające brak otworów. Do celów tego testu stosuje się sprawdzanie szczelności przez napełnienie wodą losowej rękawicy. Próbka statystyczna pobrana z partii musi mieścić się w granicy akceptowalnej jakości (AQL) wynoszącej co najmniej 1,5, by rękawice dopuszczone były do badań, zabiegów lub jako rękawice chirurgiczne.
AQL 1,5 oznacza, że ryzyko wystąpienia w rękawicy otworu zdolnego do przepuszczenia wody, a więc także mikroorganizmów, wynosi 1,5%.

Część 2

Norma EN 455-2 opisuje wymagania i testy dotyczące określenia właściwości fizycznych, w tym wytrzymałości na rozciąganie, przed i po przyspieszonym starzeniu rękawic medycznych.  Rękawice są traktowane w różny sposób w zależności od przeznaczenia i materiału, z którego są wykonane Przesuń tabelę by zobaczyć więcej
 Rękawice chirurgiczneRękawice diagnostyczne wykonane z naturalnej lub syntetycznej gumyRękawice diangnostyczne wykonane z tworzyw termoplastycznych (np. winylu)
Siła zrywająca w niutonach≥ 9.0≥ 6.0≥ 3.6

Część 3
EN 455-3 obejmuje wymagania i testy biologiczne. Określa ona metody badania białek (ekstrahowalne białka lateksowe odgrywają znaczącą rolę w alergii na lateks), poziomów proszków oraz endotoksyn.

Część 4
EN 455-4 obejmuje wymagania i testy określające okres trwałości. Określa ona badania w czasie rzeczywistym oraz przyspieszone, pozwalające producentom na udowodnienie, że ich produkty wytrzymają do 3 lat (zazwyczaj) bez utraty właściwości oraz że spełniać będą wymagania EN 455.

EN 12477:2001

EN 12477:2001

Rękawice ochronne dla spawaczy.

Norma stosowana jest do rękawic ochronnych do pracy przy ręcznym spawaniu i cięciu metali oraz procesach pokrewnych. Zawiera ona odniesienia do wymagań EN 420, EN 388 oraz EN 407.

Zgodność z EN 420, z wyłączeniem długości:

Rozmiar 6: 300mm
Rozmiar 7: 310mm
Rozmiar 8: 320mm
Rozmiar 9: 330mm
Rozmiar 10: 340mm
Rozmiar 11: 350mm

Typ A: niższa zręczność, lepsza ochrona. Typ ten zalecany jest do spawania każdego typu, który wymaga lepszej ochrony, z wyjątkiem spawania TIG*

Typ B: wyższa zręczność, słabsza ochrona. Typ zalecany do spawania TIG.

Minimalna wymagana ochrona:

Przesuń tabelę by zobaczyć więcej
WymaganiaNormaTyp ATyp B
Odporność na ścieranieEN 388Poziom 2Poziom 1
Odporność na przecięcie ostrzemEN 388Poziom 1Poziom 1
Odporność na rozdarcieEN 388Poziom 2Poziom 1
Odporność na przekłucieEN 388Poziom 2Poziom 1
Zachowanie podczas paleniaEN 407Poziom 3Poziom 2
Odporność na ciepło kontaktoweEN 407Poziom 1Poziom 1
Odporność na ciepło konwekcyjneEN 407Poziom 2-
Odporność na drobne rozpryski stopionego metaluEN 407Poziom 3Poziom 2
ZręcznośćEN 420Poziom 1Poziom 4

*Spawanie metodą TIG (Tungsten inert gas) to proces spawania wykorzystujący elektrodę wolframową do produkcji spawu.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745

Rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 dotyczące wyrobów medycznych zostało opublikowane w maja 2017 roku, które zastąpiło dyrektywę o wyrobach medycznych (MDD) oraz dyrektywę o wyrobach medycznych aktywnego osadzenia (AIMD). Celem wprowadzenia nowego rozporządzenia jest poprawa jakości, bezpieczeństwa, niezawodności i przejrzystości wyrobów medycznych wprowadzonych na rynek europejski.

W rozporządzeniu określono zasady i obowiązki producentów i innych podmiotów gospodarczych w zakresie zarządzania jakością i bezpieczeństwem. Rozporządzenie ma na celu poprawę bezpieczeństwa pacjentów. Ścisłe procedury zgodności, mają zapewnić by żadne niespełniające wymagań i niebezpieczne urządzenia medyczne nie były sprzedawane w UE.

Wprowadzony nowy system spowoduje poprawę identyfikacji i przejrzystości wyrobów medycznych w całym łańcuchu dostaw. Wyroby medyczne oraz ich producenci, importerzy itp. są zarejestrowani w elektronicznej bazie danych Unikalnej Identyfikacji Wyrobów Medycznych (baza danych UDI). System ma umożliwić sprawne dochodzenie w przypadku wystąpienia problemów z produktem. Informacje na temat wszystkich wyrobów medycznych dostępnych na rynku UE będą dostępne dla pacjentów, konsumentów i instytucji publicznych w scentralizowanej bazie danych (EUDAMED).

Oznaczenie UKCA

Oznaczenie UKCA

Oznaczenie UKCA jest równoważne ze znakiem CE i ma zastosowanie tylko do produktów wprowadzonych na rynek Wielkiej Brytanii (Anglia, Walia i Szkocja).

Oznaczenie EAC

Oznaczenie EAC

Oznaczenie EAC ma zastosowanie do produktów wprowadzonych na rynek euroazjatycki (Rosja, Białoruś, Kazachstan, Armenia i Kirgistan). Pokazuje, że produkt jest zgodny z normami Euroazjatyckiej Unii Celnej.

Piktogramy zastosowane w Normach

Piktogramy zastosowane w Normach

PN-EN 420PN-EN 420
Wymagania ogólne dot. rękawic ochronnych.
PN-EN 455PN-EN 455
Rękawice medyczne jednorazowego użytku
PN-EN 374PN-EN 374
Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi i mikroorganizmami (Niska odporność chemiczna)
PN-EN 511PN-EN 511
Rekawice chroniące przed mrozem
PN-EN 374PN-EN 374
Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi i mikroorganizmami (Całkowita odporność chemiczna)
PN-EN 659PN-EN 659
Rękawice ochronne dla strażaków.
PN-EN 374PN-EN 374
Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi i mikroorganizmami (Odporne na przesiąkanie)
PN-EN 1082PN-EN
1082
Rękawice oraz osłony ramion chroniące przed przecięciem oraz ranami kłutymi spowodowanymi przez nóż
PN-EN 1149PN-EN 1149
Ochrona przed elektrycznością statyczna (ESD)
PN-EN 388PN-EN 388
Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi
PN-EN 10819PN-EN 10819
Rękawice chroniące przed wibracjami
PN-EN 421PN-EN 421
Ochrona przed promieniowaniem jonizującym
PN-EN 12477PN-EN 12477
Rękawice ochronne dla spawaczy
PN-EN 421PN-EN 421
Rękawice chroniące przed promieniowaniem jonizującym i skażeniem radioaktywnym
PN-EN 407PN-EN 407
Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi